Verlof aanvragen

 

Leerplicht en verlof aanvragen

 

Voor alle leerlingen vanaf 5 jaar geldt leerplicht. Dit is opgenomen in de leerplichtwet en is wettelijk bepaald. Deze wet houdt in dat alle leerlingen verplicht zijn om naar school te komen op de dagen die door overheid/ schoolleiding worden bepaald. Het is voor ons in beginsel niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen uw kind vrijaf te geven. Op deze regel zijn in enkele gevallen uitzonderingen mogelijk.

1. Extra vakantie kan worden verleend voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Dit is alleen mogelijk wanneer één van de ouders vanwege de aard van zijn/haar beroep of bedrijf niet binnen de schoolvakanties vrij kan nemen. Dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring. Deze uitzondering geldt niet voor de eerste en laatste twee weken van het nieuwe schooljaar. 

2. De directeur van de school kan maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof verlenen bij "gewichtige omstandigheden". U moet hierbij denken aan belangrijke gebeurtenissen in de familie waar men als werknemer ook verlof voor krijgt (jubilea, geboorte, verhuizing, huwelijk, begrafenis). 

3. Ziekte of problemen in het gezin kunnen een reden voor extra verlof zijn. De ouders moeten dit kunnen aantonen met een brief van de arts of hulpverlenende instantie. In alle gevallen geldt dat bijzonder verlof tijdig schriftelijk dient te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Verzoeken voor extra verlof voor een periode langer dan 10 dagen, moeten worden aangevraagd via de leerplichtambtenaar. 

De schoolleiding is hierin niet beslissingsbevoegd. Wij zijn wettelijk verplicht om afwezigheid zonder toestemming van de school en/of de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt ook voor eventuele dagen voorafgaand of aansluitend aan een vakantieperiode. De ouders zullen in dat geval door de leerplichtambtenaar worden opgeroepen en vrijwel altijd zal er proces-verbaal volgen 

Alle leerlingen moeten deelnemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat alle activiteiten die op het weekrooster en in de jaarplanning staan voor alle leerlingen verplicht zijn. Als ouders zonder toestemming van de directie kinderen van school houden, volgt altijd een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Ede is de toezichthouder op de onderwijstijd. Ook kijkt de ambtenaar mee naar de verlofaanvragen en op welke gronden de school het verlof heeft verleend.

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden