Onze ouders

 

“It takes a village to raise a child” 

 

Het leven is een grote leerschool. We dragen allemaal een stukje bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Ouders en school hebben hier natuurlijk een groot aandeel in. Daarom wil De Ericaschool heel graag goed samenwerken met ouders. We gaan voor educatief partnerschap, waarin we in gezamenlijkheid werken aan de mooie ontwikkeling van ieder kind. Het kind staat centraal in onze samenwerking. We gaan graag open en eerlijk met u in gesprek, zodat we samen bouwen.  

Medezeggenschapsraad

Samenstelling medezeggenschapsraad Ericaschool

Oudergeleding:                                  Teamgeleding:

Josien Lucht-Kruimer                          Linda Lucas

Lisette Kennis-Spier                            Amanda van Eck        

Erwin van Vliet                                   Nanet Peskens

 

Leden van de MR worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Na drie jaar zijn zij weer herkiesbaar voor een volgende termijn. Ouders worden geïnformeerd over vacatures in de MR en kunnen zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor een vacature worden er verkiezingen georganiseerd. De personeelsgeleding van de MR wordt door het personeel van de school gekozen.De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.De MR heeft instemming- of adviesrecht. Enkele belangrijke taken en bevoegdheden van de MR.:*De MR wordt in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met de subcommissie te bespreken.*De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.*De MR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot benoeming van het personeel. Dit in overleg met de subcommissie.

 

Ouderraad

Marloes Hoogenraad (voorzitter)             

Christa Oosterloo (penningmeester)        

Annemiek Veenschoten (notulist)            

Gea Luttikhuisen                                     Heidi van Santen

Willemiek Kassing                                   Josien Lucht

Sarina van Loenen                                  Davine Helder

Carmen Bunt                                           Lysan Rutten

Aline van Essen                                       Inger Verhoef

Bouke van der Zwaag

Marileen van Goor (leerkracht)

De ouderraad is ingesteld om de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat hierdoor wordt bijgedragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs en/of de schoolactiviteiten.

Tot de taken van de ouderraad behoren: *Het geven van adviezen aan de MR als geheel, aan de oudergeleding van de MR of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan; *Het (mede) organiseren van activiteiten; *Het beleggen van vergaderingen met ouders; *Het verzorgen van informatie aan ouders; *Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met school.

Een uitgebreid reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage. Het basisonderwijs is gratis. Voor bijzondere activiteiten en vieringen, waarvoor de school geen rijksvergoeding krijgt, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. U kunt hierbij denken Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, andere sportdagen en afscheid groep 8. In de maand oktober krijgen de ouders bericht over de hoogte van het bedrag en hoe dit overgemaakt kan worden.

Daarnaast wordt voorafgaand aan de schoolreis en het kamp groep 8 in de loop van het schooljaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om ook deze extra activiteiten te kunnen bekostigen. Voor vragen of opmerkingen is de ouderraad bereikbaar via ouderraadericaschool@hotmail.com.

Naast deze geledingen worden ouders ook op andere manieren betrokken bij onze school. We krijgen veel hulp van ouders en daar zijn we heel blij mee! Het belangrijkste is om te weten dat de deur altijd open staat. 

 

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden